Vytisknout stránku Otevřít stránku jako PDF
Všeobecné obchodní podmínky

které jsou v souladu s § 273 Obchodního zákoníku c. 513/1991 Sb. ve znení zmen a doplnku, soucástí kupních smluv, uzavrených na základe objednávky zákazníka mezi spolecností Kwesto, s.r.o.,  IČ 26148544, DIČ CZ26148544, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 74542 jako dodavatelem a zákazníkem jako odberatelem, jejichž predmetem je dodávka zboží nabízeného v katalogu dodavatele:

§ Rozhodné právo
Obchody mezi smluvními stranami se rídí platným ceským právem, a to bez ohledu na to, zda odberatel je tuzemskou, ci zahranicní osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahranicí vylouceny a odberatel prebírá zboží od dodavatele v Ceské republice.

§ Kupní smlouva a její náležitosti
Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základe jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
 a) objednávka odberatele, jejíž soucástí jsou údaje o množství a druhu zboží a míste dodání,
 b) potvrzení objednávky dodavatelem, vcetne kalkulace ceny.

§ Podmínky dodávky zboží
Dodávka se uskutecnuje na místo urcení príjemce. Místo odberu (dále též místo urcení) je stanoveno dle objednávky odberatele. Dopravu na adresu urcení zajištuje a hradí dodavatel. Odpovednost za škodu na zboží prechází na odberatele okamžikem prevzetí na adrese urcení. Vlastnické právo ke zboží prechází na odberatele dnem zaplacení kupní ceny.

Dodací lhuty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávnen dodat zboží pred touto lhutou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároku odberatele na uplatnení prípadné škody zpusobené prodlením. Dílcí dodávky jsou prípustné.

§ Platební podmínky
V cenách uvedených v katalogu není zahrnuta dan z pridané hodnoty. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odberateli fakturu s náležitostmi danového dokladu. Dodavatel je oprávnen požadovat pred dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zakázky nebo zaslat zboží na dobírku.

Dnem zaplacení je den pripsání cástky odpovídající kupní cene vcetne dane z pridané hodnoty na úcet prodávajícího. Za den uskutecnení zdanitelného plnení se považuje den predání zboží prepravci. Pri prodlení se zaplacním faktury je dodavatel oprávnen úctovat odberateli úroky z prodlení ve výši urcené ustanovením § 369 Obchodního zákoníku.

§ Odpovednost za vady na zboží, záruka za jakost
Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce
36 mesícu ode dne prodeje (tj. ode dne prevzetí zboží). Odpovednost dodavatele za vady, na než se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly zpusobeny vnejšími událostmi po prevzetí odberatelem a nezpusobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svuj závazek.

Odberatel je povinen prohlédnout zboží bezprostredne po jeho prevzetí. Pokud odberatel zjistí poškození dodaného zboží zpusobené pri preprave, je povinen poznamenat tuto skutecnost pri prevzetí v dodacím listu.

Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odberatelem uplatnena do 3 pracovních dnu ode dne prevzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být ucinena neprodlene po jejich zjištení, nejpozdeji do 36 mesícu ode dne prejímky zboží. Reklamace musí být uplatnena písemne, rozhodujícím pro zachování lhuty je datum odeslání. Oprávnenost reklamace musí být
v prípade jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úredním zjištením vady.

Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnení reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.Místem plnení závazku vyplývajících z odpovednosti za vady je sídlo dodavatele.

Odberatel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v dusledku dodání zboží s vadami.

§ Vrácení zboží
Odberatel má právo vrátit zboží do 30 dnu od prevzetí bez udání duvodu. Zboží muže být vráceno po predchozí dohode s dodavatelem, nepoškozené, nepoužité a v puvodním obalu na adresu urcenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí odberatel.

Po prevzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladu) a popr. vrátí dobropisovanou cástku prevodem na úcet odberatele.

Právo na vrácení zboží neplatí v prípade, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky a není uvedeno v katalogu nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva.

§ Ochrana dat a právní souhlas s reklamou
Uznáním Všeobecných obchodních podmínek souhlasí zákazník výslovne s tím, že spolecnost Kwesto, s.r.o. smí pro úcely vlastního marketingu zjištovat, zpracovávat a využívat osobní data, která jí poskytl zákazník. Zákazník souhlasí zejména s tím, že mu v rámci reklamních akcí Kwesto, s.r.o. budou faxem, e-mailem nebo srovnatelnými zpusoby prenosu dat zasílány nevyžádané nabídky. Tento souhlas muže být kdykoli odvolán s úcinností do budoucna.

§ Ochrana osobních údajů – článek do VOP

Právním základem pro zpracování osobních údajů prodávajícím je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem dodavatele, popř. souhlas zákazníka, je-li tento nezbytný pro dané zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v minimálním rozsahu, na nezbytně nutnou dobu a výlučně v souvislosti s prodejem zboží a služeb dodavatele, nebo nabízení obdobného zboží a služeb.


Je-li ke zpracování osobních údajů vyžadován souhlas subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli způsobem na níže uvedené kontakty.


Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání, právo na přenositelnost údajů, právo na omezené zpracování, právo vznést námitky, nebo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, bude-li se domnívat, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem.


Veškeré informace o zpracování osobních údajů obdržel zákazník před uzavřením kupní smlouvy. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese www.kwesto.cz.


Záverecná ustanovení
Temito všeobecnými obchodními podmínkami se rídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží podle katalogu KWESTO uzavrené mezi odberatelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouve mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku prednost pred temito všeobecnými obchodními podmínkami.

Kwesto, s.r.o.
 

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků