Vytisknout stránku

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s obchodními sděleními společnosti Kwesto, s.r.o.

1.    Činnost společnosti Kwesto s.r.o.

Předmětem podnikání společnost Kwesto, s.r.o., IČ: 26148544, se sídlem Dělnická 213/12, Praha 7, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C74542 (dále jen „Kwesto“) je především prodej vybavení pro firmu a poskytování s tím souvisejících služeb. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede Kwesto s.r.o. CRM databázi osobních údajů svých zákazníků za účelem zasílání obchodních sdělení.

   
 

2.    Správce nebo zpracovatel?

Kwesto je správcem osobních údajů.  

 

3.    Proč zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s marketingovými aktivitami, a jak dlouho je uchováváme?

3.1         Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení, našeho katalogu výrobku, bulletinu, nabídek obchodu a našich služeb, informace o novinkách, včetně soutěží a jiných prodejních akcí, slevové kupony, přání k narozeninám, pozvánky k návštěvě našich webových stránek (s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky), za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků, a uchováváme je po dobu trvání souhlasu.

 

3.2

Obchodní sdělení Vám mohou být zasílána i v případě, že jste u naší společnosti nakoupil zboží, a to výlučně v souvislosti s nabízením obdobného zboží naší společnosti.

 

3.3 V případě odvolání souhlasu subjektem údajů jsou Vaše data z databáze CRM vymazána.

 

4.    Jak se dostávají údaje do naší zákaznické databáze (Databáze obchodních sdělení)?

4.1         Nové údaje do naší zákaznické databáze získáváme přímo od našich zákazníků.

 

4.2

Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje

a) získané z uzavřených smluv (kde Kwesto je smluvní stranou smlouvy) – v rozsahu identifikačních údajů, jméno a příjmení, název společnosti, bydliště, sídlo společnosti,  IČ, DIČ, mailová adresa


b) získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem - zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích, v rozsahu základních identifikačních a kontaktních údajů, jako jméno a příjmení, název společnosti, bydliště, sídlo společnosti,  IČ, DIČ, mailová adresa, telefonní číslo

 

4.3 Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.kwesto.cz zde https://www.kwesto.cz/w/nlanmeldung.

 

 

5.    Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

5.1         Kwesto jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Kwesto pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob.

 

6.    S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

 

6.1         Všechny osobní údaje zpracovává Kwesto jako správce osobních údajů.

 

6.2

Databáze osobních údajů je částečně sdílena i s mateřskou společností, a to v rámci koncernové podpory marketingových aktivit a zajišťování některých služeb zákazníkům.

 

6.3

IT služby související se zpracováním údajů zajišťujeme vlastními silami - za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup externí zpracovatel zajišťující IT servis Kwesto s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu.

 

6.4 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou aj., dopravu, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, viz bod 7.1.
 
6.5 Všichni zpracovatelé, kteří pro společnost Kwesto zajišťují služby v oblasti reklamy a marketingu mají uzavřenu s naší společností smlouvu o zpracování osobních údajů, v rámci níž jsou povinni zajišťovat dostatečná organizačně-technická opatření v rámci standardů společnosti Kwesto.

 

7.    Jak dlouho je uchováváme?

7.1  

Údaje subjektu údajů získané za účelem zasílání obchodních sdělení a informací o ostatních marketingových aktivitách naší společnosti v databázi uchováváme po celou dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pakliže je tento vyžadován.
Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků naší společnosti, uchováváme osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.

 

7.2

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat na mailové adrese gdpr@kwesto.cz nebo na tel. č. +420 266 793 735, nebo písemně na adresu naší společnosti. V takovémto případě jsou Vaše údaje smazány a nejsou dále zpracovávány. Stejně tak jsou osobní údaje subjektu údajů neprodleně smazána, pokud pomine účel, pro který byla zpracovávána.

 

7.3

V případě odvolání Vaše souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.

 

 

8.    Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

8.1

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na:
a)    přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
b)    na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
c)    požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
d)    vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
e)    právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
f)    na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
g)    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

 

8.2   V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu gdpr@kwesto.cz, nebo telefonicky +420 266 793 735

 

9.    Důsledky neposkytnutí osobních údajů

9.1   Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost zasílání obchodních sdělení a dalších informací týkající se naší společnosti Vaší osobě. 

 

 

10.    Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

 10.1  Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 

 

Kwesto s.r.o.

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků