Vytisknout stránku

Podniková odpovědnost

Trvalá udržitelnost je centrálním tématem podnikové filozofie všech obchodních jednotek patřících ke skupině TAKKT. Vedení TAKKT jde svým zaměstnancům aktivně příkladem. Snaha o trvalou udržitelnost se u společnosti TAKKT AG promítá do různých oblastí. Trvalá udržitelnost musí být integrovanou součástí při organizaci každodenních postupů, protože pouze díky tomu může být realizován a prosazen trvale zaměřený systém obchodu. Jednání s ohledem na trvalou udržitelnost znamená integraci ekonomických, ekologických a sociálních aspektů do počínání v rámci podniku.

Transparentní výkaznictví – zpráva o trvalé udržitelnosti

Skupina TAKKT ve zprávě o trvalé udržitelnosti podle standardu GRI (Global Reporting Initiative) sděluje, jak se přibližuje svým cílům z hlediska trvalé udržitelnosti. Zpráva GRI se vyznačuje vysokou transparencí a přesností. Společnost TAKKT AG uvádí v rámci zprávy čísla a fakta, jakož i podnikové hodnoty a příklady jednání.
Úspěšně realizovaná optimalizační opatření a velká ochota k trvalému zlepšování zanechávají pozitivní dojem. Klikněte zde pro náhled podrobné Zprávy o trvale udržitelném rozvoji 2014 „We deliver“.

Cíl – TAKKT jako vzor

TAKKT chce být celosvětovou špičkou na poli zásilkového obchodu s vybavením pro obchod a do roku 2016 se chce stát vzorem ve své branži z hlediska trvalé udržitelnosti. Pro vybudování této pozice je třeba dosáhnout důležitých dílčích cílů.

Program pro rozvoj dodavatelů v oblasti nákupu má dopomoci k tomu, aby i obchodní partneři a dodavatelé kladli důraz na trvale udržitelné hospodaření stejně jako podnik samotný. Dodavatelé budou hodnoceni podle důležitých aspektů trvalé udržitelnosti.

Zaměstnanci skupiny TAKKT mají být globálně navázáni na podnik, přičemž jim budou nabízeny spravedlivé pracovní podmínky a možnosti odborné přípravy a dalšího vzdělávání.

Zaměstnancům v obchodních jednotkách náležejících ke skupině TAKKT mají být také umožněny společenské aktivity v místním prostředí a podniková podpora sociálních projektů formou pracovních hodin.

Kromě toho mají být dále zlepšovány klimatické bilance šetrným zacházením se zdroji a rozšiřována CO2 neutrální expedice.

Management trvalé udržitelnosti zde sleduje strategii, která má podniku nabídnout výhodný růst za současného trvale udržitelného hospodaření. Tento postup bude realizován úzkými vztahy se zákazníky, zlepšováním kvality výrobků a služeb a rozšiřováním elektronického obchodu. K dosažení cíle může navíc výrazně přispět zlepšování kvality a bezpečnosti nákupu a akvizice dalších obchodních platforem a zákazníků.

Corporate Responsibility

V roce 2011 skupina TAKKT zřídila program trvalé udržitelnosti SCORE (Sustainable Corporate Responsibility), přičemž management trvalé udržitelnosti v podniku je chápán jako společný úkol všech součástí koncertu a stupňů vytváření hodnot.

V roce 2012 začal podnik s aktivní podporou programu Global Compact spojených národů, jehož základy spočívají na deseti obecně uznávaných principech v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. V aktuální zprávě je usilováno o „Advanced Level“ pro Global Compact.

Na základě snah o realizaci trvale udržitelného vývoje sestavila skupina TAKKT strategii trvalé udržitelnosti (Corporate Responsibility) se šesti centrálními oblastmi:
 

  1. Oblast nákupu – Trvale udržitelné výrobky a hodnocení dodavatelů
  2. Oblast logistiky – Nabídka způsobů expedice s kompenzací CO2
  3. Oblast marketingu – Snížení množství reklam na papíře, snížení emisí CO2, zvýšení FSC a PEFC
  4. Oblast zdrojů / životního prostředí – Systémy ekologického managementu, opatření na úsporu energie a ochrana klimatu
  5. Oblast zaměstnanců – Systematický program rozvoje personálu
  6. Oblast společnosti – Uvolnění zaměstnanců na podporu sociálních projektů a zařízení

 

Trvalá udržitelnost a ochrana klimatu a životního prostředí tak jsou zahrnuty do hlavního oboru činnosti, přičemž odpovědnost byla převzata do dodavatelského řetězce, který je zakotven ve výrobě i v prodeji a distribuci. Od roku 2012 se výsledky programu trvalé udržitelnosti skupiny TAKKT výrazně zlepšily . Trvalá udržitelnost v podniku vyžaduje vzájemný dialog a komunikaci všech zúčastněných a připravenost nést zodpovědnost za sebe a své jednání, za ostatní, kterých se toto jednání přímo i nepřímo týká, i za naše životní prostředí.

PŘEJETE SI NÁHLED OPTIMALIZOVANÝ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ?

E-shop Kwesto je nyní k dispozici také v nové mobilní verzi, která je pro Vás nadále průběžně vyvíjena.
Vyzkoušet mobilní náhled
Porovnání výrobků